۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳

پایتخت گل و گیاه ایران

اعضای شورا

سامانه ها

کمسیون ها

کمیسیون گردشگری

کمیسیون فرهنگی

کمیسیون عمران

کمیسیون امور اجتماعی

کمیسیون امور آموزشی

کمیسیون ورزشی

کمیسیون جذب سرمایه گذاری

کمیسیون درآمد